Бүх үйл ажиллагаа

Манай үйлчигээ

Сургалт

Эрсдэлт бүлгийн хүн ам болох ЭБЭ, ТЖ олон нийтэд зориулсан ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх үндсэн мэдлэг олгох сургалт, ЭБЭ дундах

Сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээ

Манай байгууллага нь ХДХВ, тэмбүү, Хепатит В/С, шээсний сувгийн үрэвсэлт өвчний халдвар илрүүлэх шинжилгээг түргэвчилсэн оношлуураар шинжилдэг.

Нөлөөллийн ажил

ЭБЭ, ТЖ хүмүүст эрсдэлгүй эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, тодорхой сэдэвт бүлгийн уулзалт, идэвхжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах, кейс менежментийн болон сэтгэл

Хүрч очих үйл ажиллагаа

Хүрч очих үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотод 15, Дархан-Уул аймагт 1, Орхон аймагт 1 хүрч очих ажилтантай баг ажиллаж байна.

Эрсдэлт бүлгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах

ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилсан сэргийлэх өртөлтийн өмнөх урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ/PrEP/, ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний

Бэлгийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл

Бэлгийн цөөнх эрчүүдийн бэлгийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүх төрлийн цогц зөвлөгөө, мэдээллийг цахим, утсаар болон биечлэн өгч ажиллаж байна.