Манай үйлчилгээ

Сургалт

Эрсдэлт бүлгийн хүн ам болох ЭБЭ, ТЖ олон нийтэд зориулсан ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх үндсэн мэдлэг олгох сургалт, ЭБЭ дундах эрсдэлт зан үйлийг багасгах, бэлгийн эрүүл мэндийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг.