Манай үйлчилгээ

Хүрч очих үйл ажиллагаа

Хүрч очих үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотод 15, Дархан-Уул аймагт 1, Орхон аймагт 1 хүрч очих ажилтантай баг ажиллаж байна. 

Хүрч очих ажилтны баг нь ХДХВ-ийн эрсдэлд бүлгийн ЭБЭ, ТЖ олон нийтэд ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх цогц мэдээлэл өгч, тэдний зан үйлд нөлөөлөх, бэлгэвч, бэлгэвчийн чийгшүүлэгчийн зөв хэрэглээ, хүний эрхийн тухай мэдлэг мэдээллээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Үйл ажиллагааны хүрээнд Орхон, Дорнод, Дорноговь, Өмнөговь, Ховд аймгуудад эрдэлд бүлгийн ЭБЭ, ТЖ олон нийтэд мэдээлэл өгөх Үе тэнгийн сургагч нар ажиллаж байна.