Манай үйлчилгээ

Нөлөөллийн ажил

ЭБЭ, ТЖ хүмүүст  эрсдэлгүй эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, тодорхой сэдэвт бүлгийн уулзалт, идэвхижүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах, кейс менежментийн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх

Эмч эмнэлэгийн мэргэжилтэн, шүүх цагдаагийн албан хаагчид, их дээд сургуулийн оюутан залуусд зориулсан сургалт, нөлөөллийн ажил зохион байгуулдаг.